Formandens beretning 2015

Beretning for arkivåret 2015, aflagt 3. feb. 2016.

Sidste års generalforsamling blev afholdt her den 10. februar 2015 med et rigtig godt
fremmøde ….. mellem 40 og 50 tror jeg vi var. Niels Kristian Lohmann blev valgt til
ordstyrer, og generalforsamlingen afvikledes i god ro og orden.

I beretningen kunne jeg bl.a. fortælle, at 2014 for vores arkiv havde været et
jubilæumsår …. 25 års fødselsdag kunne fejres … og blev fejret i henholdsvis Roerslev
og Baaring Forsamlingshus med kommentered~leder, nedtaget fra Det kgl.
biblioteks udlægning af luftfotos. De blev vist pa-vores projektor, og de fremmødte
tog ivrigt del i underholdningen med relevante kommentarer, og vi kunne tage fat på
2015 med godt mod.

Men jeg måtte også fortælle, at vi den sidste dag i januar mistede Johs. Christensen
fra Lille Dyrhøj. Han havde været med fra starten i 1989, først som formand og siden
som næstformand og hele vejen som medarbejder. Ham savner vi, men Norma
kommer nu og hjælper os. Det er vi glade for.

Generalforsamlingen godkendte såvel beretning som regnskab ….. Til bestyrelsen
genvalgtes Birgit Bentholm, Erling Nicolaisen og undertegnede. Som suppleanter
valgtes Ulla Pedersen og Søren Meltofte, til revisorer Peder Petersen og Gerda Klint
og til revisorsuppleant Bodil Møller Petersen.

Efter kaffen fik stadsarkivar Jørgen Thomsen ordet. Han fortalte om arbejdet med
lokalhistorie gennem 35 år i Odense. Han gjorde meget ud af at fortælle, hvordan
Odense-bogen kom til verden og delte gavmildt ud af indvundne erfaringer. Han slog
fast, at en god lokalhistorisk bog i hvert fald gerne skulle indeholde 3 dele, nemlig
historie, erindringer og billeder.

F ørst i marts afholdtes konstituerende bestyrelsesmøde. Søren Meltofte indtrådte i
bestyrelsen i Johannes’ sted og blev næstformand, Kaj Petersen blev kasserer, Erling
Nicolaisen PR- og ‘vor mand i Roerslev’ , Birgit sekretær og undertegnede formand.

Den 21. april mistede arkivet endnu en medarbejder, nemlig Thinne Nielsen. Ligesom
Johannes havde hun været med fra begyndelsen. Hendes fremragende hukommelse
var legendarisk, og hun har ligesom Johs. været meget trofast som medarbejder. Hun
skrev fine artikler, og når jeg havde begået noget på skrift, fik jeg gerne Thinne til at
læse det igennem. Hun var jo tidligere dansklærer, og når hun havde læst det, var jeg
mere rolig ved at aflevere beretninger eller artikler. Vi savner hende.

Men med 8 medarbejdere skal arbejdet nok gå videre. Og det gør det med

travlhed … ikke kun, når der 2 gange om ugen er åbent, … .i lokalerne arbejdes der de
fleste af ugens dage, og hjemme glemmes arkivet heller ikke .. Der er fortsat mange
indkomster, mange henvendelser pr e-mail, på tlf. og heldigvis også mange besøg.

Formidling er et nøglebegreb i arkivverdenen. Vores lille arkiv har ikke megen plads
til udstillinger, men i år havde Ulla i anledning af arkiverne s dag den 14. nov. lavet en
fin udstilling om friskolerne i Asperup sogn til glæde for gæsterne …. det foregik her i
klasseværelset. Derudover fortalte hun om sit arbejde med arkivets skolearkivalier.
Og på skærmen rullede via power-point billeder af tidligere og nuværende skolebyg-
ninger som fin ledsagelse til udstillingen.

– De mange besøgende overværede ved 12-tiden på Byvejen afsløringen af et skilt,
der præcist var blevet stillet i skellet mellem Asperup og Baarings jorde. Niels Bebe
foretog afsløringen og gavarkivarbejdet pæne ord med på vejen.

Formidling er jo naturligvis også lokalhistoriske artikler i Sognebladet og i Vends-
bogen, og arkivet er glad for spalteplads begge steder.

Den hjemmeside, som Kaj og Esben bestyrer, besøges af et stadigt stigende antal …
I hører senere, hvor stort tallet er …. Hjemmesiden er vinduet ud til verden, et vindue,
der som sidegevinst giver mange tilbagemeldinger og dermed kontakter, som ofte
kan forsyne os med nyttig viden.

Som aftalt fandt dette års medlemstræf sted på Møntergården i Odense. Den 16.
august kl. 18 var der afgang fra arkivet med fyldte biler og kaffe på kanden.

Særudstillingen om ‘Den romerske forbindelse’ blev udmærket guidet, og museets
store udstilling om Fyn var også turen værd.

Til bestyrelse og medarbejdere skal der lyde en stor tak for året, der gik.