En ny æra for Baaring Højskole

SB 2000 nr. 3

Af forstander Bjarne Ottesen

Baaring Højskole skal selvfølgelig også fremover være en almindelig grundtvigsk folkehøjskole med blandt andet den opgave at skabe »rum« for mennesker med særlige behov.

Højskolen skal være ramme om et læringsmiljø, hvor elever og kursister med udgangspunkt i fællesskabet tilegner sig viden, får livsfærdigheder samt opmuntres til engagement i tilværelsen og i samfundet. På baggrund heraf får den enkelte indsigt i egne muligheder og begrænsninger.

Højskolen skal i sit virke tage udgangspunkt i den enkeltes særlige ønsker, behov og forudsætninger og med stor respekt for den enkeltes integritet.

Højskolen skal arbejde med at udvikle tilbud til den enkelte i overensstemmelse med grundlaget for det samfund, hvor ligeværdighed, myndighed, respekt og solidaritet er helt centrale begreber.

Ovenstående er det værdigrundlag, hvormed jeg vil møde elever, bestyrelse og medarbejdere. Der er tale om et værdigrundlag, som vel nok er dannet hos mig gennem mange års arbejde med primært unge mennesker.

 Mette Skjold                            Bjarne Ottesen

Jeg er opvokset på forskellige institutioner for unge kriminelle/misbrugere. Min far var landbrugsleder de forskellige steder og min mor hjemmegående.

Mit arbejdsliv startede midt i seminarietiden, hvor jeg fik et vikariat som ridelærer og lærer på Kjettrupgaard ungdomshjem ved Løkken.

Efter seminarietiden, 1975, blev jeg ansat som kurator for specialklasserne på Søndersøskolen med virke i Søndersø og Bogense kommuner. Her blev jeg til 1984, hvor muligheden for at starte Tolne efterskole opstod. Efterskolen udviklede sig hurtigt til at blive en af de store efterskoler for unge med særlige behov, og i 1990 blev vi udpeget som forsøgsskole med henblik på at udvikle pædagogiske metoder og modeller for kommende uddannelsesmuligheder for disse unge.


Baaring Højskoel. Hovedindgang

I denne periode blev jeg ligeledes involveret i forskellige store EU projekter og ved flere lejligheder udsendt af Undervisningsministeriet til løsning af særlige opgaver inden for specialpædagogik. I 1996 blev jeg i forlængelse heraf ansat som konsulent for General Direktorat 22 i EU vedrørende unge, uddannelse og udstødning. Disse jobs afvikler jeg i løbet af juni måned i år.

Jeg er gift med Mette, som også er læreruddannet og p.t. ansat som vejleder på AOF daghøjskolen i Hjørring. Mette bliver ansat på Baaring Højskole fra august i år. Vi har 5 børn, hvoraf de to er flyttet hjemmefra. Med her til Baaring flytter Katrine og Johannes på 9 samt Kristian på 18. Kristian skal gå i gymnasiet i Middelfart.

Sluttelig en stor tak for den varme modtagelse vi har fået her i Baaring.

Mette Skjold og Bjarne Ottesen

Højskole igen

Af Sonja Milkær

Sonja Milkær

Som født og opvokset på Fyn, er det en selvfølge for mig at følge med i, hvad der foregår på øen. Især interesserer det mig, når begivenheder har et sådant omfang, at de kan få væsentlig indflydelse på et lokalsamfund. Således berørte det mig, da Baaring Højskole omkring årsskiftet måtte standse al aktivitet, ligesom det glædede mig at erfare, at det ved en ihærdig indsats og god vilje så ud til, at højskolen kunne åbnes igen. Og da jeg, blandt andet med baggrund i mit engagement i Munkegården, blev opfordret til at stille mig til rådighed i forbindelse med nyvalg til bestyrelsen for Baaring Højskole, tog mine overvejelser ikke lang tid.

Jeg har altid interesseret mig for menneskelige relationer. Det er af stor værdi for mig, at samvær mellem mennesker er udbytterigt for den enkelte. Min livsholdning er, at alle mennesker har noget at byde på. Vi er alle sammen gode til noget; det handler bare om at finde ud af, hvad man er god til, at glæde sig over det og bruge det. Det er også vigtigt, at vi anerkender og respekterer hinanden. Måske har vi ikke samme udgangspunkt, men hvis vi har det samme mål, er det kun berigende at inddrage flere synspunkter på vejen til målet.

Den enkelte højskoles overlevelse er afhængig af elevtilgangen. Igennem de seneste år har de danske højskoler været stærkt konkurrenceprægede. Jeg mener ikke, at vi skal basere Baaring Højskoles økonomi på modebetingede interesseområder, men derimod være opmærksomme på de væsentlige fag og emner, der støtter det menneskelige fællesskab.

Jeg tror ikke, det i det lange løb er fornuftigt at basere økonomien på at drive højskole, der henvender sig til en enkelt samfundsgruppe. Højskolen skal være et tilbud til alle, også til de unge, der har lidt svært ved at klare alle de krav, der stilles, hvis man skal tage del i samfundslivet.

Baaring Højskole skal give et varieret udbud af kurser med forskellig varighed. Vi skal udnytte de muligheder, der er i de dejlige bygninger. Med ansættelse af Bjarne Ottesen som forstander er jeg sikker på, at den ånd, der vil komme til at kendetegne højskolen, vil være det, der er indbegrebet af folkehøjskoletanken. Bestyrelsen vil lægge megen vægt på, at de lærere, der ansættes, kan orientere sig mod en bred elevkreds. De kvalifikationer, der vil blive efterspurgt, vil være af såvel faglig som menneskelig karakter.

Alle højskoler har et særkende. Bestyrelsen vil på et senere tidspunkt tilkendegive, hvilket værdigrundlag Baaring Højskole skal baseres på. For mig er der ingen tvivl om, at vi, udover at være en højskole for alle, specielt, vil give tilbud til unge med særlige behov.

Jeg glæder mig meget til samarbejdet med den øvrige bestyrelse og med Bjarne Ottesen.

Højskolen set fra syd

Det første år bliver formodentlig anstrengende, men jeg er sikker på, at alle vil arbejde målrettet på, på lidt længere sigt at få Baaring Højskole placeret som en af de mest efterspurgte, hvis man vil være elev på en »rigtig« folkehøjskole.

Sonja Milkær
bestyrelsesformand

Til toppen